Kontakt
Kontaktní formulář
Jméno
Příjmení
E-mail
Telefon
Vzkaz
Kolik je jedna mínus jedna (slovy)
Tel +420 730 100 000
E-mail info@polishsporttravel.pl

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
SPOLEČNOSTI CZECH SPORT TRAVEL s.r.o.

 

 

1.      Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou součástí každé smlouvy uzavřené se společností CZECH SPORT TRAVEL s.r.o. - provozovatelem cestovní kanceláře, kterou se provozovatel cestovní kanceláře zavazuje zákazníkovi k poskytnutí služby cestovního ruchu či souboru služeb cestovního ruchu případně k jinému plnění.

2.      Cestovní kancelář - společnost CZECH SPORT TRAVEL s.r.o. se sídlem Praha 8 – Ďáblice, Na Terase 145/5, PSČ 182 00, IČ 24311197 je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 195427

Zákazník – objednavatel služby cestovního ruchu či souboru služeb cestovního ruchu, případně jiného plnění.

Cestující – příjemce služby cestovního ruchu či souboru služeb cestovního ruchu.

3.      Smlouva mezi cestovní kanceláří a zákazníkem je uzavřena jejím podepsáním oběma smluvními stranami. Pokud je však smlouva uzavírána bez současné fyzické přítomnosti obou smluvních stran (zejména prostřednictvím internetu) je objednávka, jejímž předmětem je, mj. poskytnutí letecké dopravy, pro zákazníka závazná doručením scanu jím podepsané smlouvy cestovní kanceláři. Pro cestovní kancelář je smlouva závazná jejím podepsáním doručeného scanu smlouvy. Objednávka, jejímž předmětem není letecká doprava, je pro zákazníka závazná doručením objednávky cestovní kanceláři. Pro cestovní kancelář je daná objednávka závazná jejím potvrzením zákazníkovi. Potvrzená objednávka je uzavřenou smlouvou. Dokladem o uzavření smlouvy uzavírané bez současné fyzické přítomnosti obou smluvních stran je dokument označený „potvrzení o zájezdu“ zaslaný na elektronickou adresu uvedenou zákazníkem opatřený elektronickou značkou cestovní kanceláře (elektronicky podepsaný). Doručovacími adresami cestovní kanceláře jsou info@czechsporttravel.cz a obchodní dům Bílá labuť, Na Poříčí 1068/23, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00. Zákazník souhlasí s tím, že doručováno mu bude na e-mialovou adresu uvedenou v objednávce nebo ve smlouvě a případně též na poštovní adresu uvedenou tamtéž.

4.      Práva a povinnosti účastníků smlouvy se řídí uzavřenou smlouvou, jejíž součástí jsou tyto všeobecné obchodní podmínky účinné k datu uzavření smlouvy a dále účinnými právními předpisy. Součástí smlouvy jsou též informace obsažené ve zvláštních podmínkách, pokud byly zákazníkovi předány. Ustanovení smlouvy, které je v rozporu s částí smlouvy „všeobecné obchodní podmínky“ má přednost.

5.      Zákazník odpovídá za správnost, pravdivost a úplnost všech údajů předaných cestovní kanceláři potřebných pro řádné plnění smlouvy ze strany cestovní kanceláře.

6.      Cestující je povinen cestovat s platným a nepoškozeným cestovním dokladem. Zákazník bere na vědomí, že v důsledku vad dokladů cestujícího může být tomuto odepřeno třetí osobou čerpání služeb cestovního ruchu (např. vstup do jiného státu, vstup na sportovní akci).

7.      Každý zákazník je povinen mít v době kdy mu jsou či mají být poskytovány služby cestovní kanceláře funkční a zapnutý mobilní telefon, jehož číslo je uvedeno ve smlouvě nebo které cestovní kanceláři písemně sdělí, aby jej bylo možno kontaktovat. Povinnost mít funkční a zapnutý mobilní telefon jehož číslo je známo zákazníkovi cestovní kanceláře má v téže době i každý cestující.

8.      Každý cestující je povinen dbát předpisů platných v dané zemi, včetně předpisů poskytovatelů služeb, které jsou součástí zájezdu, dále je povinen dbát pokynů cestovní kanceláře, delegáta, dopravce, jakož i jimi pověřených osob.

9.      Zákazník i cestující jsou povinni poskytnout součinnost cestovní kanceláři, jejím pracovníkům a jiným poskytovatelům služeb, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu potřebnou pro čerpání služeb cestovního ruchu, zejména být na místě určení (např. místo odjezdu, setkání) včas a se všemi potřebnými doklady. V případě prodlení s plněním ze strany cestovní kanceláře, či nejasností ohrožujících plnění, kontaktovat cestovní kancelář bez zbytečného odkladu.

10.  Nečerpá-li cestující vlastním zaviněním některé ze sjednaných služeb, pak on ani zákazník nemá právo na vrácení ceny těchto služeb ani na jejich náhradu.

11.  Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu (jiné službě cestního ruchu), může na ní zákazník převést práva a povinnosti z uzavřené smlouvy (smlouvu postoupit). Vůči cestovní kanceláři je však změna v osobě zákazníka, případně cestujícího účinná jen doručí-li mu o tom zákazník alespoň 5 dní před zahájením zájezdu (služby cestovního ruchu) oznámení spolu s prohlášením nové oprávněné osoby, že s uzavřenou smlouvou souhlasí a zda souhlasí či nesouhlasí se zpracováním osobních údajů. Obsahem oznámení musí být rovněž veškeré údaje o nové oprávněné osobě, které byly požadovány ve smlouvě o původní oprávněné osobě.

12.  Je-li smlouva měněna na žádost zákazníka, je zákazník povinen uhradit náklady s touto změnou spojené a případné další poplatky účtované cestovní kanceláří. Pokud změna spočívá v osobě zákazníka odpovídá původní a nový zákazník společně a nerozdílně za úhradu objednaných služeb a za úhradu nákladů s touto změnou spojených.

13.  Cestující, jehož zdravotní stav to vyžaduje, je oprávněn čerpat služby cestovního ruchu pouze v doprovodu osoby k pomoci mu způsobilé.

14.  Zákazník je povinen uhradit cenu objednaných služeb nejpozději 30 dní před zahájením čerpání služeb cestovního ruchu. Platí-li zákazník zvlášť zálohu a doplatek, je povinen uhradit zálohu do pěti dnů od uzavření smlouvy, doplatek pak nejpozději 30 dní před zahájením čerpání služeb cestovního ruchu.

15.  Cestovní kancelář je oprávněna jednostranně zvýšit cenu zájezdu či objednaných služeb, dojde-li ke zvýšení:

a) ceny za dopravu včetně pohonných hmot

b) plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně

c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny objednaných služeb v průměru o více než 10%,

to vše pokud k této změně dojde do jednadvacátého dne před zahájením čerpání služeb.
Oznámení o takovémto zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením čerpání služeb a nezakládá právo zákazníka na odstoupení od smlouvy.

16.  Pokud z objektivních důvodů není možné smluvené služby poskytnout je cestovní kancelář oprávněna provádět operativní změny poskytovaných služeb i v průběhu čerpání těchto služeb. Pokud cestovní kancelář zajistí jako náhradní plnění služby ve stejné nebo vyšší kvalitě/ceně (např. ubytování v hotelu stejné nebo vyšší kategorie, vstupenky za stejnou nebo vyšší cenu), jsou jakékoli nároky zákazníka vůči cestovní kanceláři z titulu této změny vyloučeny.

17.  Dojde-li v důsledku skutečnosti, kterou nemůže cestovní kancelář ovlivnit, zejména zásahem vyšší moci, rozhodnutím třetí osoby či jinak (např.: přírodní živ1y, technické podmínky, stávky) ke změně či zrušení některé z dílčích služeb poskytovaných v rámci zájezdu či samostatně (včetně změny termínu či místa konání některé služby) nebo ke změně či zrušení celého zájezdu, zákazníkovi nenáleží náhrada za případné nečerpání této služby či zájezdu ani za eventuální škody vzniklé zákazníkovi v důsledku takovéto změny či zrušení dílčí služby či celého zájezdu. Cestovní kancelář však vrátí zákazníkovi částku, kterou obdrží od primárního poskytovatele objednané zrušené či změněné služby.

18.  Cestovní kancelář neodpovídá za škody způsobené třetí osobou zákazníkovi na jeho osobě, zdraví či majetku v průběhu čerpání služeb.

19.  Realizace veškerých služeb cestovního ruchu, které spočívají v autobusové dopravě nebo jejichž součástí je autobusová doprava je podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků. Cestovní kancelář je oprávněna zrušit takovou službu cestovního ruchu či takový soubor služeb cestovního ruchu (zájezd) z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků. V případě zrušení takové služby či souboru služeb z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků je cestovní kancelář povinna zákazníka písemně informovat o této skutečnosti nejpozději 2 týdny před plánovaným zahájením čerpání služeb.

20.  Zákazník je oprávněn uplatnit své právo z porušení povinnosti cestovní kanceláře (reklamovat) u cestovní kanceláře nebo u osoby, která zájezd zprostředkovala bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů ode dne porušení povinnosti cestovní kanceláře, a to písemně.

21.  Byla-li smlouva mezi cestovní kanceláří a zákazníkem uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (mj. internet) má zákazník právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14ti dnů od jejího uzavření. V souladu se zákonem však zákazník toto právo nemá jde-li o smlouvu o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud cestovní kancelář tato plnění poskytuje v určeném termínu.

22.  Cestovní kancelář má právo před zahájením čerpání služeb odstoupit od smlouvy jen z důvodu zrušení zájezdu nebo porušení povinností zákazníkem případně cestujícím.

23.    Zákazník má právo odstoupit od smlouvy kdykoli do zahájení zájezdu. Musí tak učinit písemným podáním, doručeným cestovní kanceláři před zahájením zájezdu. V tomto podání musí zájezd dostatečně určitě specifikovat, podání datovat a podepsat. Cestovní kancelář je povinna vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela, je-li důvodem jeho odstoupení zaviněné porušení povinností cestovní kanceláře. Odstoupí-li od smlouvy zákazník z jiného důvodu, než je zaviněné porušení povinnosti cestovní kanceláře nebo odstoupí-li od smlouvy cestovní kancelář pro porušení povinnosti zákazníka případně cestujícího, zaplatí zákazník cestovní kanceláři toto odstupné:

      V případě, že předmětem smlouvy je jakožto hlavní druh dopravy doprava autobusová činí odstupné nebo-li storno:

20 % z celkové ceny zájezdu v případě odstoupení od smlouvy 90 a více dní před zahájením zájezdu

50 % z celkové ceny zájezdu v případě odstoupení od smlouvy 60 až 89 dní před zahájením zájezdu

80 % z celkové ceny zájezdu v případě odstoupení od smlouvy 30 až 59 dní před zahájením zájezdu

100 %  v případě odstoupení od smlouvy 29 a méně dní před zahájením zájezdu

V případě, že předmětem smlouvy je jakožto hlavní druh dopravy doprava letecká, nebo předmětem smlouvy není žádná doprava činí odstupné nebo-li storno:

90 % z celkové ceny zájezdu v případě odstoupení od smlouvy 30 a více dní před zahájením zájezdu

100 %  v případě odstoupení od smlouvy 29 a méně dní před zahájením zájezdu

24.  Součástí každého zájezdu je i cestovní pojištění od společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group, IČ: 63998530. Zákazník bere na vědomí, že právní vztah mezi účastníkem zájezdu a Českou podnikatelskou pojišťovnou a.s, Vienna Insurance Group se řídí zejména smlouvou o zájezdu v části týkající se cestovního pojištění a pojistnými podmínkami vydanými uvedenou pojišťovnou platnými ke dni uzavření cestovní smlouvy. Zákazník je povinen seznámit se s obsahem těchto dokumentů, které obdržel v elektronické či listinné podobě. Tyto skutečnosti nikterak neomezují zákazníka v uzavření dalšího cestovního pojištění.

25.  Zákazník podpisem smlouvy souhlasí s použitím (zpracováním, shromažďováním, zpřístupňováním stanovenému okruhu osob) jeho osobních údajů, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění uvedených ve smlouvě, pro potřeby realizace zájezdu či dílčích služeb a dále, pouze na výslovné přání zákazníka, za účelem nabídky poskytnutí dalších služeb. Poskytnuté osobní údaje zákazníka mohou být zpřístupněny pracovníkům cestovní kanceláře a je-li to třeba k naplnění předmětu smlouvy, v nezbytné míře také předávány zahraničním spolupracovníkům cestovní kanceláře. Zákazník dále prohlašuje, že je zmocněn a tímto uděluje souhlas i jménem dalších osob uvedených v cestovní smlouvě. Pokud si zákazník přeje být informován o nabídkách služeb cestovní kanceláře, které se uskutečňuje výlučně formou e-mailu, sdělí tuto skutečnost cestovní kanceláři. Stejně sdělí cestovní kanceláři, že si již nepřeje být informován.

26.  Cestovní kancelář má uzavřené pojištění záruky pro případ svého úpadku ve smyslu ust. § 6 zákona č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu u společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s, Vienna Insurance group se sídlem Praha 4, Budějovická 5, PSČ 140 21, IČ: 63998530.

27. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1.4.2014.

Subskrybować newsletter

Aby uzyskać informacje o nowościach i specjalnych wycieczek wpisać adres e-mail:

 

Skrýt Skrýt trvale