Kontakt
Formularz kontaktowy
Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Wiadomości
Ile jest jeden minus jeden
Tel +48 692 57 41 45
E-mail info@polishsporttravel.pl

WARUNKI

OGÓLNE ZASADY I WARUNKI sportowej agencji CZECH SPORT TRAVEL s.r.o.

 

1. Warunki te są częścią każdej umowy CZECH SPORT TRAVEL – nasi touroperatorzy są zobowiązani do zapewnienia obsługi klienta w turystyce i pakietów turystycznych lub innych transakcji.

 

2. Travel Agency – spólka CZECH SPORT TRAVEL s.r.o., adres Praha 8 - Praha 8 – Ďáblice, Na Terase 145/5, PSČ 182 00, IČ 24311197, jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział C,numer  195427

Klient – odbiorca usług z turystyki i lub innych turystycznych pakietów.

Pasażer - odbiorca pakietu turystycznego i turystyki.

 

3. Umowa pomiędzy biurem podróży a klientem jest podpisana przez obie strony bez jednoczesnej obecności obu stron za pośrednictwem internetu. Dla biura podróży umowa jest wiążąca podpisaniem umowy dostarczonego do skanowania. U zamówień, u których nie jest transport lotniczy, jest umowa płatna przy dostarczeniu biuru podróży. Umowy zawarte bez jednoczesnej obecności obu stron jest dokument oznaczony jako "potwierdzenie danych " i są wysłane na adres e-mail do podpisania. Mail adres do biura podróży i usług jest  ​​ info@polishsporttravel.pl siedzibą Bílá Labuť, Na Poříčí 1068/23, Praha 1 - Staré město, 110 00. Klient zobowiązuje się, że będzie ona dostarczana  w określonym czasie na adres pocztowy wymienionego w nim. Adres w Polsce jest: Czech sport travel - biuro Kudowa-Zdrój, ul.Główna 59, Kudowa-Zdrój, 57-350.

 

4. Prawa i obowiązki stron umowy regulują umowe, która obejmuje te ogólne zasady i warunki w dniu zawarcia umowy i skutecznego prawodawstwa.Kontrakt obejmuje także informacje zawarte w warunkach szczególnych.

 

5. Klient jest odpowiedzialny za rzetelność, prawdziwość oraz kompletność wszystkich informacji przekazanych do biura podróży, które są konieczne do prawidłowego wykonania umowy przez biuro podróży.

 

6. Pasażer zobowiązany jest zeskanowaniem  dokumentu ID w stanie  nieuszkodzonem. Klient przyjmuje do wiadomości, że z powodu wad w dokumentacji, pasażerowi może być zabronione korzystanie z usług turystyki (np. wejścia do innego kraju,wejścia na sportowe objekty).

 

7. Każdy klient musi mieć w momencie, gdy jest lub ma być świadczona usługa turystyczna włączony telefon komórkowy, pod którym w razie konieczności biuro może się z nim skontakować.

 

8. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów obowiązujących w danym kraju, w tym również zaleceń usługodawców, które są częścią pakietu. Zobowiązany jest również postępować zgodnie z instrukcjami biur podróży, przewoźników, delegatów, a także osób przez nich upoważnionych.

 

9. Klient i pasażerowie są zobowiązani do współpracy z biurem podróży, jej pracowników i innych dostawców usług, które są wliczone w cenę wycieczki . Na miejsce (np. wyjazdu, spotkania) mają sie dostać przed czasem i ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami.

 

10. Jeśli klienci lub pasażerowie nie korzystają z własnej winy z którejkolwiek z przysługujących usług,  nie posiadają prawa do zwrotu samych usług oraz też zwrotu kosztów.

 

11. W przypadku ze trzecią osoba korzysta z warunków zewnętrznych przy udziału w wycieczce (lub innej formy  usług turystycznych), klient może przenieść prawa i obowiązki umowy. Biuro podróży zmiany w osobie klienta jest trzeba zgłosic i to co najmniej 5 dni przed wyjazdem. Zawiadomienie wraz z deklaracją nowej osoby upoważnionej, że zgadza się z umową jest  przesłane e-mailowo do biura agencji .Treść ogłoszenia musi  mieć również wszystkie potrzebne informacje.

 

12. W przypadku, gdy umowa zostaje zmieniona na wniosek klienta, klient zobowiązany jest do zapłaty kosztów związanych z tą zmianą i wszelkimi  innymi opłatami pobieranymi przez Biuro podróży.

 

13. Podróżujący, których stan zdrowa wymaga pomocy medycznej, są uprawniony do korzystania z  usług turystycznych wyłącznie z osobami towarzyszącymi.

 

14. Klient jest zobowiązany do zapłaty za usługi co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług turystycznych. Jeśli klient płaci osobno zaliczki i saldo jest zobowiązany do zapłaty w ciągu pięciu dni od zawarcia umowy, a następnie reszte  co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem usług turystycznych.

 

15.Agencja jest upoważniona do jednostronnego podwyższenia ceny wycieczki oraz innych usług, jeśli wzrośnie :

a) cena paliw transportowych

b) płatności związanych z transportem np. Wzrost podatków portowych oraz lotniskowych, które są zawarte w cenie

c) kurs PLN, który jest używany do określenia ceny tych usług średnio o ponad 10% 

Informację dotycząca  wzrostu cen  należy przesłać  do klienta najpóźniej do 21 dni przed rozpoczęciem świadczenia usług . Nie upoważnia ona do wypowiedzenia umowy.

 

16. W przypadku gdy istnieje moźliwosć, źe  nie może być zfinalizowana realizacja celu świadczenia usług, biuro podróży jest  upoważnione do dokonywania zmian operacyjnych do świadczonych usług, a podczas korzystania z tych usług. Jeśli organizator zapewnia alternatywę dla usług w tym samym lub wyższym jakość / cena (np. zakwaterowanie w tej samej lub wyższej kategorii, bilety w tej samej cenie lub wyższej) są jakieś roszczenia wobec biura podróży klienta w odniesieniu do tej zmiany wyeliminowany.

 

17. Jeżeli ze względu na fakt, że nie można wpływać na zdarzenia siły wyższej, decyzji osobie trzeciej lub w inny sposób (na przykład:. warunki atmosferyczne , warunki techniczne, strajki) do zmiany lub odwołania któregokolwiek z poszczególnych usług świadczonych w ramach wycieczki lub oddzielnie (w tym zmiany terminu lub miejsca niektórych usług) lub zmodyfikować lub anulować cały pakiet, klient nie należy do żadnej rekompensaty za niewykorzystania usługi lub trasy, ani za szkody poniesione przez konsumenta w wyniku takiej zmiany lub anulowania części lub w całej usługi turystyczne. Biuro podróży, jednak przekaźe do klienta  zwrot kwoty otrzymanej od pierwotnego dostawcy za anulowane lub zmienione usługi.

 

18. Biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności za szkody m.in zdrowotne lub mienia spowodowane klientowi przez podmiot trzeci podczas wykonywania usług.

 

19. Realizacja wszystkich usług turystycznych, które składają się z transportu autobusowego lub z udziałem transportu autobusowego jest uzależniona od minimalnej liczby klientów.Biuro podróży ma prawo anulować usługę turystyczną (wycieczkę) w przypadku  nie osiągnięcia minimalnej liczby klientów. W przypadku rezygnacji z takiej usługi lub zestawu usług z powodu nieosiągnięcia minimalnej liczby klientów, biuro podróży ma obowiązek poinformować klienta na piśmie o tym fakcie nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem usługi.

 

20. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji  w formie pisemnej w biurze podróży , organizatora wycieczki lub osób ułatwiających podróż bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu trzydziestu dni od popełnienia przez agencje błędu.

 

21. Jeżeli umowa pomiędzy biurem podróży a klientem jest zawierana za pośrednictwem internetu, klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Zgodnie z prawem, klient nie posiada tego prawo w przypadku umowy zakwaterowania, transportu, lub wypoczynku, jeżeli biuro podróży zapewnia tą usługę w określonym terminie.

 

22. Agencja ma prawo przed rozpoczęciem usługi do odstąpienia od umowy tylko z powodu odwołoania  podróży lub naruszenia obowiązków przez klienta ewentualnie pasażerów.

 

23. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w każdym momencie  do początku wycieczki. Musi to uczynić w drodze pisemnego złożenia podpisanej umowy, którą zawardł z  biurem podróży przed wyjazdem. Biuro podróży jest zobowiązane do zwrotu klientowi poniesionych przez niego kosztów, jeśli powodem jego rezygnacji jest naruszenia obowiązków przez Biuro podróży. Jeżeli klient wycofuje się z umowy z jakichkolwiek innych przyczyn niż zawinienie obowiązków przez Biuro podróży lub wycofuje się z umowy z powodu jej naruszenia przez klienta ewentualnie podróżującego, klient zapłaci biuru podróży:

 

Jeśli przedmiotem umowy, jako głównego środka transportu  jest autobus,klient płaci:

20% całkowitej ceny wycieczki w przypadku odwołania 90 dni lub więcej przed wyjazdem

50% całkowitej ceny wycieczki w przypadku rezygnacji 60-89 dni przed wyjazdem

80% całkowitej ceny wycieczki w przypadku rezygnacji 30-59 dni przed wyjazdem

100% w przypadku odwołania 29 dni lub mniej przed wyjazdem

Jeśli przedmiotem umowy jako głównego środka transportu jest samolot, klient płaci:

90% całkowitej ceny wycieczki w przypadku odwołania 30 dni lub więcej przed odlotem

100% w przypadku odwołania 29 dni lub mniej przed odlotem

 

24. Każdy pakiet obejmuje ubezpieczenie podróży.  Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości dokumentów otrzymanych w formie elektronicznej lub papierowej. Fakty te nie ograniczają klientów w zawieraniu dalszych ubezpieczeniu podróży.

 

25. Klient podpisując umowę zobowiązuje się do przetwarzania  swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą, o ochronie danych osobowych  w celu zapewnienia wycieczki i dodatkowych usług. Dane osobowe klienta mogą zostać udostępnione pracownikom biur podróżyKlient oświadcza, że jest uprawniony i wyraża zgodę w imieniu innych osób wymienionych w umowie podróży. Jeśli klient nie chce być  informowany o ofertách usług biura podróży, która odbywa się wyłącznie w formie e-mail, powiadamia o tym biuro podróży.

 

26. Agencja posiada ubezpieczenie w przypadku jej upadłości na podstawie przepisu. § 6 ustawy nr. 159/1999 Sb. w sprawie niektórych warunków gospodarczych w sektorze turystycznym w spółce Česká podnikatelská pojišťovna , jako, Vienna Insurance Group, z siedzibą w Pradze 4, 5, 140 21 Budziejowic, ID: +63.998.530-sze

 

27. Niniejsze warunki obowiązują od dnia 1 kwietnia 2014 roku.

 

Subskrybować newsletter

Aby uzyskać informacje o nowościach i specjalnych wycieczek wpisać adres e-mail:

 

Ukryć Ukryj stałe